השקפה/מוסר/חסידות
מכתב על היהודים שנרצחו בפיטסבורג: מהי השקפת התורה עליהם
לדאבוננו, הרבה מאיתנו אינם מבינים מה זה יהודי
View Source Sheets

ב"ה. כא חשון תשע"ט.

כבוד ידידי הרה"ג וכו' וכו' שליט"א

אחרי דרישת רום מעלתו בכל הכבוד הראוי, ובמענה על מכתבו, והמחאה נגדי על שדיברתי על היהודים שנרצחו רח"ל בפיטסבורג ברגישות ובכבוד וכו', הנה:

א. למרות הענינים אצלם שצריכים תיקון גדול וכו' הרי פשוט שנרצחו בגלל סיבה אחת ויחידה: בגלל היותם יהודים! והיינו שמתו על קידוש השם ממש, וכל העולם כולו מסתכל ע"ז כך. ולא רק זה, אלא שהאירוע המחריד נתפרסם בכל העולם כולו ממש, היינו שזהו קידוש השם בפרהסיא הכי גדולה! וכבר כתבו כמה מהפוסקים שיהודי כזה שנהרג בגלל היותו יהודי הוא קדוש, וראה שו"ת חת"ס יורה דיעה סימן שלג ("הביאו לכאן איש קדוש כו'"). אבן העזר ח"ב סימן קלב. ועוד.

(וראה גם מ"ש בקובץ תשובות ח"א יח. ושם הערה יז בשם בעל הקהלות יעקב. אגרות וכתבים לבעל הפחד יצחק הגר"י הוטנר פב. מכתבים ומאמרים ח"ג סי' כ"ה. בשו"ת מהרי"ל סימן צט כ' דברים נפלאים על הקדושים וקדושי עליון דפראג, אבל לא ברור שמה על מה נהרגו. ואמנם יתכן שנהרגו בגלל עלילת דם וכדומה, כלומר, רק בגלל שהיו יהודים. ועיין סנהדרין מז, ב: "תדע דכתיב (תהלים עט, א) מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך וגו' נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ, מאי עבדיך ומאי חסידיך... הנך דמחייבי דינא דמעיקרא וכיון דאיקטול קרי להו עבדיך". והגע עצמך: המדובר על יהודים שעברו על שלשת העונות החמורות, כמבואר ביומא ד"ט, וקרי להו עבדיך וחסידיך! ועיין אגרת השמד להרמב"ם. וכבר ידועה השקו"ט בשיטות הפוסקים ביו"ד סימן שמ, שיטת הרמ"א והלבוש לעומת שיטת הש"ך (והרמ"א במק'"א בסשע"ו), ושם המדובר בנוגע למומר, אשר בכלל אינו שייך לעניננו, כדלקמן. וכל זה הוא אפילו על זה שנהרג בעת רשעו, וכמו בזמן הבית שעברו על ע"ז, ג"ע ושפ"ד במזיד, שאז באו גוים בנחלתן ונתנו נבלת עבידך גו', אשר כל הגדרה זו של רשע אינה שייכת בכלל לעניננו, כדלקמן, וכפסק החזון איש והחפץ חיים, ועוד).

והגע עצמך: בעת השואה נרצחו הרבה יהודים שהיו קומניסטים, כופרים, חילוניים וכו', וכולם נקראים בפי כל ישראל קדושים, ואומרים עליהם השם ינקום דמם, דם עבדיו השפוך, וכל כך למה? כי נרצחו בגלל היותם יהודים, ובגלל שנאת הנאצים ימ"ש לעם השם, בני ישראל. וכן בנדו"ד: הרוצח הי' שונא ישראל נתעב ומשוקץ, כמפורסם עתה, ואך ורק בגלל זה רצחם רח"ל, וכפי שהכריז בקול גדול אשר בעצם צריכים לרצוח כל היהודים, רח"ל, היינו שהם הם המייצגים של עם הנבחר, עם ה', "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו".

וכל חשבון אחר אינו נוגע לכל זה. 

וכל מי שיש לו לב יהודי, תמיד הרגיש כך ביחס לכל קרבנות השואה, שלמרות שכמה וכמה מהם עברו על הדת, הרי ברגע שנרצחו ונטבחו באכזריות נוראה ע"י הגרמנים ימ"ש אך ורק בגלל שדם יהודי נזל בעורקיהם, הרי הם בסוג וגדר אחר לגמרי. וכן נהוג אצל כל בנ"י, ואצל כל גדולי ישראל מכל החוגים, שמכנים כל הששה מיליון בשם קדושים וטהורים, למרות שהרבה מהם כו', ואומרים על כולם "יוודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך", היינו שהקב"ה מעיד עליהם שהם עבדיו, שמציאותו של העבד היא מציאות האדון (ועי' דברי הרשב"א הנפלאים בקידושין כג, ב), והקב"ה מבטיח שינקום נקמת דם עבדיו השפוך, כיון ששפיכת דמם הוא היפך חפצו של הקב"ה (ואדרבה הקב"ה אומר ע"ז "אוי לי", עי' פתיחתא דאיכ"ר כד, מיוסד על ירמי' י, יט).

ועד כדי כך גדלה מעלתם, מצד הריגתם על קדוש השם, ע"ד מה דאיתא בפסחים נ, א בכיוצא בזה, שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן!

[וראיתי פעם במאמר להר"מ צוריאל מקור מעניין למה שנחקק במנהג כל ישראל לקרוא לכל הנ"ל קדושים. דהנה עיין בספר דניאל פרק ח פסוקים יט-כד: וַיֹּאמֶר הִנְנִי מוֹדִיעֲךָ אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּאַחֲרִית הַזָּעַם כִּי לְמוֹעֵד קֵץ. הָאַיִל אֲשֶׁר רָאִיתָ בַּעַל הַקְּרָנָיִם מַלְכֵי מָדַי וּפָרָס. וְהַצָּפִיר הַשָּׂעִיר מֶלֶךְ יָוָן וְהַקֶּרֶן הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר בֵּין עֵינָיו הוּא הַמֶּלֶךְ הָרִאשׁוֹן. וְהַנִּשְׁבֶּרֶת וַתַּעֲמֹדְנָה אַרְבַּע תַּחְתֶּיהָ אַרְבַּע מַלְכֻיוֹת מִגּוֹי יַעֲמֹדְנָה וְלֹא בְכֹחוֹ. וּבְאַחֲרִית מַלְכוּתָם כְּהָתֵם הַפּשְׁעִים יַעֲמֹד מֶלֶךְ עַז פָּנִים וּמֵבִין חִידוֹת. וְעָצַם כֹּחוֹ וְלֹא בְכֹחוֹ וְנִפְלָאוֹת יַשְׁחִית וְהִצְלִיחַ וְעָשָׂה וְהִשְׁחִית עֲצוּמִים וְעַם קְדשִׁים. והמדובר כאן על ארבע מלכויות שקמו נגד ישראל, ואחרון שבהם "עז פנים". וכתב על כך מהר"י אברבנאל בספרו "מעיני הישועה" (מעין ט' תמר ח, עמ' שסג) "וכן רומי בגימטריא 'עז פנים' חסר אחד". וכן זיהה המלבי"ם על פסוק זה שמדובר ברומי. ולכן גם נאמר כאן "ובאחרית מלכותם" כי היא הרביעית מארבע מלכויות, והא עולם המערב, אירופה. ומה פירוש "והשחית עצומים ועם קדושים"? כתב הרב סעדיה גאון (במהד' תרגום הרב יוסף קאפח, עמ' קנט) "וענין 'ונפלאות ישחית' הוא מה שיתפלאו משחיתותו כאשר יארעו דברים שלא נראו כמותם. וכו'. וענין 'והשחית עצומים ועם קדושים' שיהרוג מנבחרי בני ישראל, והמוניהם"עכ"ל. כלומר יהרוג מהחשובים והצדיקים, וגם יהרוג מההמון, כלומר אנשים שהם פשוטים. (המלה "המון" איננה באה להגדיר כמות גדולה של אנשים, אלא אנשים שאינם בדרגא רוחנית גבוהה, וכשימוש הרמב"ם ב"מורה נבוכים" (בתרגום הגר"י קאפח), בתחילת הפתיחה (עמ' ה) וכן שוב (בח"ג פרק נא, עמ' תד) "המוני אנשי התורה, כלומר עמי הארץ". וכאן בחזונו של דניאל קורא להם "עַם קדושים". ומעין זה כתב רלב"ג בפירושו לספר דניאל (ח, כד) "ונפלאות ישחית, כי פלא יהיה איך יכול להשחית כל כך? ולא יבצר ממנו כל אשר יזם. והצליח ועשה כל אשר יחפוץ"].

ב. בנוגע להסביר למה נרצחו, בגלל עבירות אלו ואלו וכו', הרי מי יודע חשבונות הבורא עולם?! וכבר פסק הרמב"ם בהלכות מכירה פי"ד (מבבא מציעא דף נח), וז"ל: "היו חלאים וייסורים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו של איוב, הלא יראתך, כסלתך גוק זכור נא מי הוא נקי אבד" (איוב ד, ו-ז). והוא ממש בגדר איסור אונאת דברים, להגיד לבני המשפחה שהטרגדיה קרתה בגלל עבירה זו וזו. וכשנהרגו יהודים קדושים בביהכ"נ בהר נוף, יר"ש ובני תורה, למה הם נרצחו? ולמה נרצחו השלוחים ועוד יהודים במומביי? ולמה נרצחו הבחורים בישיבת מרכז הרב? ולמה נרצחו כל היהודים החרדים על האוטובוסים רח"ל ונשרפו למות? ולמה נרצחו מיליוני ילדים בכבשונות הגז של היטלר ימ"ש, השם ינקום דמם? מה היה חטאם ופשעם? על כל זה נאמר שתוק כך עלה במחשבה. אין אתנו יודע עד מה למה זה קרה. ואיך יכול כת"ר שי' להגיד שהמאורע בפיטסבורג קרה בגלל חטא זה וחטא זה, כאשר בשנים האחרונות ובתקופה האחרונה, נרצחו גם חרדים לדבר ה' שנזהרו בקלה כבחמורה, ולמה הם נרצחו?! ולמה נרצח לייבי קלעצקי רח"ל? ולמה נרצח הרה"ג הרב קרישעבסקי הי"ד מטשעבין? והאברך מתולדות אהרן הי"ד? ולדאבון לבנו עוד עוד ועוד, השם ינקום דם עבדיו הטהורים. ולמה בשבוע זה פ' חיי שרה תשע"ט נספו בשריפה של מכונית משפחה שלימה עם ששה ילדים, שומרי תומ"צ, רחמנא ליצלן? ולמה נרצח הבחור החבד"י בשיקגו בשמח"ת השתא? האם אנחנו יודעים כל החשבונות האלה? ומוטב השתיקה, וידום אהרן.

אולי קשה לכת"ר שליט"א לחשוב שבאמת אינו מבין למה זה קרה. אבל זוהי האמת: אתה יודע רזי עולם, והנסתרות לה' אלקינו. האומנם חושב כת"ר שכל טרגדי' באה בגלל עונות? ואנחנו יודעים מה הם העונות? הרי זו היתה הטענה של הקב"ה על כל חברי איוב שהאשימו אותו בכל היסורים בכלל חטאיו. והקב"ה כעס עליהם במאד כמסופר באיוב באריכות, ועי' מלבי"ם שם. וכאשר המלאכים טענו להקב"ה במס' מנחות כט, ב על הריגת ר"ע, זו תורה וזו שכרה, למה ענה הקב"ה "שתוק כך עלה במחשבה", הרי היה יכול להגיד שצדיק נתפס בעון הדור, ולכן נהרג בגלל עונות?! מהו ה"שתוק, כך עלה במחשבה"?! (וכבר ידוע ביאור בשם הגר"א על הפיוט אלה אזכרה). ולמה כשהוציאו ר"ע להריגה במס' ברכות דף סא ע"ב, אמר לתלמידיו במענה לשאלתם "עד כאן", "כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי כו'", ולכאורה הרי הי' צריך לומר בפשטות שהוא שמח כי זוהי כפרת עונות?! והביאור בזה הוא, שר"ע הבין שלא כל אירוע טראגי ולא כל רציחה רח"ל הוא עונש על עונות, ולפעמים יש דברים שהם נסתרים לגמרי מבינותינו ומדעתינו (אף שמצדנו מוכרח להתעורר בתשובה ולהוסיף אור התורה בעולם, כדברי הרמב"ם בהלכות תענית), דלית מחשבה תפיסא בי' כלל, ואיהו סתימו דכל סתימין וטמירא דכל טמירין כדאיתא בזוהר, וכפי שביאר זאת בעל התניא בפרק כו ובאגרת הקודש סימן יא. ואין אנחנו יודעים הסיבה לכל אירוע שלילי רח"ל, כי לא מחשבותי מחשבותיכם.

ג. פשוט שאי"ז משנה כלל וכלל זה שיש חילוקי דיעות מהותים בינינו והשמרנים והרפורמים, וכל היסוד של בתי כנסיות הקונסרבטיבים הוא היפך התורה, עי' רמב"ם הלכות תשובה פ"ג, וההנהגה של כו"כ מהליברלים הכופרים בשו"ע ובהלכה הוא היפך התורה. וצריך לעשות כל מה שאפשר לקרב ישראל לאביהם שבשמים ולחזור בתשובה שלימה, כולל אני וכת"ר.

ד. פסק הרמב"ם בהלכות ממרים פ"ג, שתינוקות שנשבו צריכים למשכם בדרכי שלום לתורה. והרי רובא דרובא של כל יהודים אלה לא נתחנכו בדרך התורה, וכל השקפתם באה מהעולם של אוה"ע ומהעולם החילוני, כי לא קיבלו שום חינוך יהודי אמיתי, ולדעתם עושים הדבר הנכון, "תיקון עולם", ואהבה לכל אחד וכו' וכו', והם אנוסים גמורים. ובלשון הרמב"ם שם, "ואע"פ ששמע אח"כ הרי הוא כאנוס, לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה". ומי יכול לדון אותם?! ואונס רחמנא פטרי', כדאיתא בב"ק דף כח. הרי ברור מללו דהרמב"ם ז"ל שקורא לתינוקות שנשבו "אנוסים". ואנוס הוא בכלל לא בגדר חוטא ורשע ח"ו. וכן הוא המצב היום אצל רובא דרובא מאחינו בנ"י. אני מכיר כמה וכמה מסוג אלה והם ממש חושבים שזהו דרך האמת, ואינם מורדים כלל, אלא מוטעים לגמרי. וכבר ידועים דברי אוהבן של ישראל בעל החפץ חיים בנוגע לתוכחה בזמן הזה, והם הם הדברים. ועיין דבריו הנוקבים של החזון איש ביורה דיעה סימן ב, ע"ש באורך.

והרי ראינו דוקא בדורנו שמאות אלפי תינוקות שנשבו נתקרבו לתורה ע"י אהבה וקירוב וחיבה. והולך ומוסיף בכל יום על ידי כל אלה שאיכפת להם באמת אהבת ישראל ואהבת התורה. ודבר זה רק מגלה שאינם מורדים כלל וכלל ח"ו, אלא הכל הוא מחמת חסרון ידיעה.

ולאידך כאשר תינוקות שנשבו מקיימים אפילו מצוה אחת בלבד, הרי זה יקר מאד בעיני הקב"ה, כי הם תינוקות שנשבו. וראה אגרת השמד להרמב"ם. ואולי יתבונן כת"ר שליט"א לרגע וישתדל ללמד זכות על בנ"י, שלמרות שהם תינוקות שנשבו ממש, הנה סו"ס רוצים לבוא לביהכ"נ בשבת (אפילו אם אינם יודעים הלכות שבת ואינם יודעים שיש כמה איסורים בזה וכו'), ורוצים לאחוז קצת במסורת התורה?

ועוד זאת, עי' רמב"ם הלכות תשובה פרק ג, שחשבון עונות אינו לפי מנין העונות אלא לפי גודלם, "ואין שוקלין אלא בדעתו של א-ל דיעות והוא היודע איך עורכין כו'". והנני שואל לרום מעלת כת"ר: האם יש לכת"ר דעת הקב"ה? האם יש למישהו היום דעתו של א-ל דיעות ה'? ומי הוא זה בשר ודם אשר ימלאנו לבו לשקול בדעתו חשבון עונות, ולפסוק למה עשה הקב"ה כך וכך לפלוני בן פלוני. אתמהה!

התורה פוסקת שהם אנוסים, וכת"ר טוען שהם ראויים למיתה. וה"ז חוצפה ממש, במחילת כת"ר שליט"א.

ה. על פי כל הנ"ל, מה כת"ר חושב, איך נקרב יותר תינוקות שנשבו ליהדות, ע"י אהבה וקירוב הדעת, או שנאה? דיברתי עם כמה וכמה משלוחי חב"ד בהקמפוסים של ארצה"ב, ואמרו לי שכתוצאה מהטרגדיה הזו הנה מאות ומאות סטודנטים הניחו תפילין, באו להתפלל, למדו תורה, החליטו לבוא לשבת, קבעו מזוזה בחדרם, החליטו ליתן צדקה, ובכלל להתקרב ליהדות, כי הרציחה הזו נגעה עד עמקי נשמותיהם, בהתחשב בעובדא שזוהי המכה הכי גדולה נגד עם ישראל בארצה"ב. האומנם חושב שזה נעשה ע"י זה שמקללים את הקרבנות או להיפך? יחליט כת"ר: מה הקב"ה רוצה באמת? לדבר סרה עליהם, או להשתמש בהאירוע הנורא והמחריד כדי לחזק את היהדות ואת הגאון יעקב אצל מיליוני בנ"י בארצה"ב ובכל העולם? וואס וויל דער אויבערשטער?

ו. חס ושלום וחס ושלום להצדיק מה שעשו הנאצים ימ"ש והשונאי ישראל האלה בתואנה שבנ"י הם חוטאים וכו'. וה"ז חילול השם הכי גדול לכל העולם כולו: יהודים חרדים לדבר ה' מצדיקים, כאילו, שונאי ישראל הרוצחים ימ"ש, וה"ז נותן כח ועוצמה להשונאים. הס מלהזכיר. לבי לבי על כת"ר שחושב באופן כזה, ה"י. הנה, אומרים האנטישמיים, יהודים דתיים אומרים שזה טוב מאד לרצוח יהודים, כי הם כמו דור המבול. אוי ואבוי. כיצד יכול לב כת"ר לא להקרע לרסיסים מהדם היהודי הזה? איפה האנושיות? איפה הלב היהודי?

ולפענ"ד הנה חסרה כאן ההבנה בכל עצם היסוד של אהבת ישראל, וכמה נפלא הדבר שדוקא בזוהר פרשת וירא, הפרשה שבה נרצחו, נאמרו בזה דברים נפלאים, עיין זוהר חלק א דף קו: "אמר רבי אלעזר, אוף אברהם לא עבד שלימו כדקא יאות, נח לא עביד מידי לא האי ולא האי, אברהם תבע דינא כדקא יאות, דלא ימות זכאה עם חייבא, ושארי מחמשים עד עשרה, עבד ולא אשלים, דלא בעא רחמי בין כך ובין כך, דאמר אברהם לא בעינא למתבע אגר עובדי, אבל מאן עבד שלימו כדקא יאות, דא משה, דכיון דאמר קב"ה (שמות לב ח) סרו מהר מן הדרך וגו', עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו, מיד מה כתיב ויחל משה את פני יהו"ה אלקיו וגו', עד דאמר ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ואע"ג דכלהו חטו, לא זז מתמן עד דאמר ליה סלחתי כדברך, אבל אברהם לא אשגח אלא אי אשתכח בהו זכאי, ואם לאו לא, ועל דא לא הוה בעלמא בר נש דיגין על דריה כמשה, דאיהו רעיא מהימנא".

ונפלא הדבר: אפילו אברהם אבינו לא עשה כדבעי כי התפלל רק על סדום בגלל הצדיקים, אבל אם אין צדיקים אז חשב ראוי סדום להחרב. אבל מיהו הרועה הנאמן של כלל ישראל? אך ורק משה רבינו שהתפלל על אלה שעשו את עגל הזהב רח"ל, ואמר להקב"ה "מחני נא מספרך אשר כתבת",  שיהיה מה שיהיה הוא לא יפריד עצמו מכנסת ישראל, אפילו רשעים גמורים, עובדי ע"ז, רח"ל.

והדברים אמורים בהנוגע לעושי העגל, אשר ידוע סיפור רז"ל על הכתוב ויקומו לצחק שהיו אז כל שלש עבירות ג"ע ע"ז ש"ד, וידוע מרז"ל שהי' זה כשהמלך במסבו, ובכ"ז אם לא הי' אומר ח"ו משה רע"מ ואם אין מחני נא וכו' אזי היו נכלים. ומשה מסר נפשו עליהם ללמד עליהם זכות ולהצילם.

[והביאור בזה כמבואר בספרי מוסר ומחשבה ובתורת הנסתר, שאברהם היה קודם מ"ת, אבל לאחרי מ"ת נתחדשה המציאות שכל ישראל הם קומה אחת שלימה ממש, ואתה בחרתנו מכל העמים, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא נאמר בסנהדרין דמ"ד אפילו על עכן, שחטא בנערה המאורסה ועשה עבירות חמורות כמבואר בגמ' סנהדרין שם. ונפלא הדבר ממש. וכמבואר ג"כ בענין מתן תורה, שאילו היו הששים רבוא חסר אחד (ובמילא גם מיכה שהעמיד פסל - בכלל זה) לא היתה ח"ו התורה ניתנת. וכדאיתא בדברים רבה פ' ז, ח. ובמכילתא דרשב"י. ובמילא לא היה מקום למשה רבינו להפריד עצמו אפילו מיהודי שחטא בחטא העגל. ועל כל יהודי נאמר שנפשו היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואפילו על אלה שנאמר ונכרתה הנפש גו', כמבואר בלקו"ת ד"ה שיר המעלות, וידועים דברי הירושלמי אפילו על ירבעם בן נבט, וידוע מ"ש בכתבי האריז"ל ובשל"ה בפירוש, שכל נשמה ונשמה תהי' לה תיקון אפילו אלה מהסוג בר"ה דף יז, גיהינום כלה והם אינם כלים, כי סו"ס ישראל וקוב"ה כולא חד ממש, ועצם כל נשמת ישראל היא אלקות ממש, כביאור הגר"ח מוולוזשין בכ"מ, ובכל ספרי הנסתר והחסידות. ועי' תניא פי"ח ויט דברים נפלאים בזה. ואבוהון דכולהו רמב"ם הלכות גירושין ספ"ב שכל יהודי בעצם מציאותו, אפילו זה שצועק נגד ההלכה רח"ל, הרי כיון שהוא מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות, אלא שיצרו הוא שתקפו, ולא חילק שם כלל בין יהודי ויהודי, אלא זה נאמר על כל ישראל, בנים אתם לה' אלקיכם, והבן הוא עצם אחד ממש עם האב, כביאור הצפע"נ הידוע בגדר ירושה במס' ב"ב. וכל ספרי המהר"ל וספרי רבי צדוק הכהן וכל ספרי החסידות, וספרי חסידות חב"ד מלאים בדבר זה, ויעויין דברי המהר"ל בנצח ישראל פי"א, ושם נתבאר באריכות נפלאה. ובכל ספרי תלמידי הבעש"ט, לפעמים אין ספור].

הרי ברור דברי הזוהר הק', שסימנו של רועה נאמן ומנהיג ישראל הוא זה שאוהב כל ישראל ורוצה בטובתם של ישראל ועוסק בלימוד זכות על בנ"י, ומרומם את בנ"י. וכידוע סיפור רז"ל בנוגע לישעי' הנביא כשרצה לנגוע בכבוד בני ישראל, אף שהמלך אחז ודורו כמה עוע"ז היו ביניהם וגם בהיכל כו'. כי מנהיג ישראל צריך תמיד להדגיש טובתן של ישראל ולהוכיחם מתוך אהבה בלתי מוגבלת ובמסירות נפש ודביקות לכל אחד ואחת מישראל. ובלשון חז"ל "יוכיחן משה שאוהבן"!

איך יודעים שמישהו הוא מנהיג ישראל? כשרואים אצלו אהבת ישראל בלהט אש. ואני שואל כת"ר: וואו איז די ברענענדיקע אהבת ישראל? למה לא נרגש במכתבו האהבה האין סופית לבניו של הקב"ה, אפילו כשמוכיחן? שמעתי הקלטות של השיחות מוסר של מרן הגר"ח שמואלביץ, איך שדיבר על הגמ' בשבת דף פט, אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו רבש"ע בני ולא בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) בני בכורי עכשיו בני ולא בניך?! איך שנתמוגג בדמעות שליש כשדיבר על היהודים והחיילים שנפלו בהמלחמות באה"ק תובב"א. כשמדברים על יהודי, אפילו חוטא, צריך להרגיש הכאב, האהבה, המסירות, הדביקות, כמו שכת"ר מדבר על בן יחיד שלו!

ז. פשוט שכל האמור אינו נוגע לדברי הרמב"ם בהלכות תעניות פרק א, "אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים וכו'", אשר כפשוט, מאורעות אלו צריכים לעורר כל בנ"י לתשובה. והיינו שגם אני וכת"ר צריכים לחזור בתשובה. 

אבל מה לזה ולילך ולדבר סרה על בניו של הקב"ה שהם תינוקות שנשבו? ואבקש מאת כת"ר לחזור היטב בעין על אגרת השמד להרמב"ם, והוא בנין אב לכל השקפת התורה בסוגיות רגישות אלו. ונא לזכור שהרמב"ם מדבר שם על יהודים שנשתמדו באונס לדת האיסלם, וכותב שם דברים נוראים ומבהילים ממש נגד הרב שטען שהם פושעים וגרועים והשם שונא אותם. יעויין שם באורך. ומביא שם הרמב"ם באריכות הסיפור שכשעי' הנביא אמר "ובתוך עם טמא שפתיים אנכי יושב", נענש בחומרה, כי אין הקב"ה רוצה בזה שמדבר בדילטורין של ישראל. וז"ל הנשר הגדול: "ואם כך נענשו עמודי עולם כו' כל שכן קל מקלי עולם יתיר לשונות על קהלות ישראל... לקרוא אותם פושעים ורשעים". אדרבה, אם רוצים באמת שלא יהיו חוטאים, צריך לקרב אותם.

ועי' דברים נפלאים על זה בקדושת לוי פ' בראשית ופ' חוקת, כיצד יש לדבר לבנ"י שעזבו את התורה, וינעם לך במאד. יקרא נא דבריו של אוהבן של ישראל הרב מברדיטשוב ויראה כת"ר ווי מ'רעדט וועגן אידישע קינדער! 

ח. אתפלא על כת"ר וכל הנלוים עליו שאינם תופסים כל המהלך הזה, ורוקדים על דם יהודי. הנה נרצחו י"א יהודים בדם קר, בגלל היותם יהודים, ובאים יהודים חרדים ואומרים שזה לא טרגדיה. מה נורא הדבר! אפילו לב האבן צריך לבכות ע"ז דמעות שליש. אפילו על רשעי ישראל, מזידים ממש, שנתחייבו מיתה בב"ד, כי עברו על התורה בשאט נפש במזיד לאחרי עדים והתראה, הנה גם עליהם אומרת המשנה במס' סנהדרין פרק ששי: אמר רבי מאיר, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה הלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך כו'. (ועי' בן יהוידע שם ביאור נפלא). ועי' גם חגיגה טו, ב: הקב"ה מצטער על דמן של רשעים שנשפך. וכ"ש בתינוקות שנשבו ממש, שהם היום ממש קדושים, שנהרגו על קידוש השם ונתפרסם בכל העולם כולו, היינו קידוש השם בפרהסיא הכי גדולה, אך ורק בגלל שהם יהודים. 

ט. לפענ"ד, הטעויות בכל זה באות מזה שחסרים אצל כת"ר שליט"א יסודות היהדות, ובפרט ע"פ מה שלימדנו הבעש"ט ז"ל ותלמידיו. וחבל וחבל. הגע עצמך: תלמידי רבינו ז"ל שהולכים בדרכו, דרך הבעש"ט ותלמידיו, קירבו בעשרות שנים האחרונות מאות אלפים ליהדות, וגרמו נח"ר להקב"ה בדור זה באופן נפלא. מה נפעל על ידי כל אלה שצועקים שטוב שיהודים אלה נהרגו כי הם כמו דור המבול? האם על ידם נתקרב יהודי אחד לשבת, תפילין, כשרות, אמונה, לימוד התורה, ההתנתקות מגלוי עריות רח"ל וכל שאר האיסורים? אולי אדרבה, עי"ז מרחקים יהודים יום יום. כאשר יהודי חילוני שומע דיבורים אלה הוא מתנתק לגמרי מכל היהדות ומכל הרבנים וכו' וכו'. למי יש כתפיים רחבות ליקח האחריות על כל זה? איך לא מבין כת"ר שכתוצאה מדיבורים אלה מרחקים מתורת ישראל המון יהודים רח"ל.

וכפי שציינתי, החזון איש גם הי' קנאי לדבר ה' זו הלכה! ועי' חזו"א ביו"ד סימן ב איך צריכים לטפל בכופרים בזמננו זה, וכל הגישה שצ"ל אליהם. והדברים ידועים ונפלאים. ובזמן החזון איש הרי הרבה מהחוטאים עוד הלכו לחדר וישיבה בליטה וברוסיה ובפולין וכו', ואעפ"כ פסק החזון איש את דבריו, יעו"ש באורך. ומה נאמר כהיום הזה, שבעים שנה אח"כ, שרובם ככולם אין להם שיג ושיח ביסודי התורה והמצוות?

ופוק חזי, כל העסקנים מכל החוגים העוסקים בקירוב בנ"י, ווהשלוחים היקרים תלמידיו של רבינו ז"ל שמוסרים נפשם לקרב עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, וכן כל העסקנים מכל החוגים, לב לאחים, אש התורה, אור שמח, עולמי, ערכים, חסידי ברסלוב, הספרדים, הכוללים של לייקוואוד העוסקים בהרבצת התורה, וכו' וכו', כן ירבו עוד ועוד, הנה ההצלחה הכי גדולה היא בגלל דבר אחד, כי כל הגישה היא על פי דברי הרמב"ם באגרת השמד ובהלכות ממרים, מיוסדת על אהבה ואחוה ושלום וריעות, ולא לדון אותם, אלא להבין לרוחם, ולהגבי' אותם לאביהם שבשמים. והלואי שתמורת המחאות נגדי, היה כת"ר יוצא לקרב לבבות בנ"י להקב"ה, אשר כתוצאה מהמאורע הנורא הזה הנה לב ישראל ער הוא, אני ישנה ולבי ער, והוא שעת הכושר ממש לקרבם לתורה ולמסורת ישראל. וזו היתה כוונתי בכל הדרשה שלי. ואיני מתחרט כלל וכלל, אדרבה, דיברתי שם בפני כמה וכמה מבנ"י שלע"ע אינם שומרים תורה ומצות, וראיתי במוחש שכתוצאה מזו נדלקה בלבם ניצוץ היהודי. וכי כת"ר חושב שהקב"ה רצה שאני אקלל את הקונסרבטיבים באותו מעמד? לדעתי אפילו כת"ר, בהתבוננות קלה, יסכים לדבריי, וקבל את האמת ממי שאמרו.

הנני מודה להקב"ה כל יום ויום, וכל שעה ושעה, שזכיתי להתאבק בעפר רגליו של רבינו, שר התורה והיראה והאהבה, שלא זזה ידו מהשו"ע, ומסר נפשו על דקדוק קל של ד"ס ושל מנהג ישראל באופן נורא (כפי שראיתי בעיניי משך ט"ו שנה) שלימדני מהי יהדות, מהי תורה, מהו יהודי, מהו הקב"ה, מהי הלכה, מהי מצוות, איך מסתכלים על יהדות, תורה ומצותי', איך מסתכלים על העולם, ווי מען קוקט אויף א אידישע נשמה, איך מדברים ליהודי, ואיך חושבים לא על עצמנו ועל הקנאות שלנו, אלא מה רוצה הקב"ה מאתנו, ואיך נוכל לתקן כל העולם במלכות שד"י ולהביא את השכינה למטה ולהאיר את העולם כולו באור התורה והמצוה, וכפי ששמעתי ממנו ז"ל כמה וכמה פעמים רמז נפלא בדברי חז"ל בבא מציעא "אנן פועלא דיממא אנן", "אונזער עבודה איז צו מאכן ליכטיק"! להאיר לבבות בנ"י באהבת התורה, אהבת השם ואהבת ישראל, דכולא חד. ופעם אמר כך: עבודתינו היא בדוגמת עבודת אברהם העברי ויקרא שם בשם ה' אל עולם, ואמרו במסכת סוטה אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא שהקרה להקב"ה בפי כל עובר ושב. וידוע משל"ה שאל תיקרי אינו שולל הפי' הפשוט. ופירש רבינו: מתי יכול להיות ה"ויקרא", רק כשישנו ה"ויקריא". אם אתה רוצה שיורגש אצלך קדושת השם וקדושת התורה, הרי זה דוקא על ידי "ויקריא", על ידי זה שאתה יוצא ומביא קדושת התורה והמצוה ליהודי אחר. ושמענו מפיו הק' שזהו הרמז בהמצוה שלא יסורו הבדים ממנו, וכי מה איכפת אם מסירים בדי הארון? והוא ז"ל ענה: הקב"ה רצה להראותנו וללמדנו לקח, שבכל רגע ורגע צריכים להיות מוכן להוציא את הארון, את התורה הקדושה, מקודש הקדשים, ולהביאו לכל יהודי ויהודי בכל קצוי תבל, לקרבו לאור ואש התורה.

וחבל חבל שכת"ר שליט"א אינו תופס שהוא חי ממש במצרים בתוך מצרים, בבועה סגורה ומסוגרת, ולא חלי ולא מרגיש ההעלם והסתר הנורא, שיכול לדבר ככה על י"א יהודים שנרצחו על קידוש השם, וידוע מה שאמרו בגמ' כנ"ל על הרוגי לוד. והלואי הי' הוא וכל חביריו עושים חשבון הנפש נוקב ואמיתי, והיו מתחילים להתקרב להמאור שבתורה, לתורת הבעש"ט ותלמידיו, עד לרבינו הגדול ז"ל, ואז היתה הנשמה שלו נפתחת, והי' יוצא להמונה של רומי ומקרב אלפי מאחבנ"י שליט"א לחיק התורה והמצוה, והי' מצליח בזה, שהרי חננו ה' בכשרונות גדולים.

י. כל זה אינה משנה כלל ההבהלה הנוראה והחטא הגדול של כפירה באמונה, וכפירה בתורה, וכפירה אפילו באות אחת שבתורה של מי שאומר שאינו מן השמים, וכפסק הרמב"ם בהלכות תשובה, וכו' וכו'. חס ושלום וחס ושלום להקל בחומר הענין, כמובן וגם פשוט. וכל מי שבידו למחות ולא מיחה כו'. וכל ישראל ערבים זב"ז. ונודע לכולם מה שאמרו רז"ל על עונות אלה וכל המסתעף. ולכן, הנה אדרבה ואדרבה, מי שבאמת איכפת לו מכל זה, ומי שבאמת גייט עם אן תורה והקב"ה, הנה על ידי שיסתכל בעין טובה ועין ימנית על בניו של הקב"ה, יוכל להציל המון המון יהודים מרדת שחת. וכפי שעושים כמה וכמה מהחרדים לדבר ה', וכמעט כל חסידי ותלמידי רבינו ז"ל בכל יום ויום בכל קצוי תבל. וגם אני הק' זכיתי להשתתף בעבודה קדושה זו בדורנו דור יתום, ולא יאומן כי יסופר ההצלחה הנפלאה לכל אלה שעוסקים בקירוב בני"י מתוך אהבה. יש מהעסקנים והשלוחים שעשו בעצמם מאות בעלי תשובה! וה"ז נפלא.

ולאחרי בקשת מחילה וסליחה וכפרה, אשאל לכת"ר שליט"א: הרי יש ט"ו מיליון יהודים כ"י, ורובם ככולם ממש אין להם שיג ושיח ביהדות, והיתכן שכת"ר שליט"א לא חשב במשך חמשים שנה להתעסק בקירוב יהודי אחד לתורה, כפי שכותב במכתבו אלי?! והרי כל יהודי הוא בנו יחידו של הקב"ה, האם ח"ו וח"ו אם בנו שי' הי' סר מדרך התורה, האומנם כת"ר לא היה חושב כל השנים איך להחזירו לחיק היהדות? והיתכן שכל זה אינו עולה במחשבתו כלל כשמדובר על י"ג מיליון בניו של הקב"ה, ואהבתי אתכם אמר ה', בני בכורי ישראל, וכפי שציינתי לעיל, עי' דברי המהר"ל בנצח ישראל פי"א, בביאור שיטת רבי מאיר בקידושין לו, בין כך ובין כך, ותשובות הרשב"א הידועה בזה דאנן פסקינן כר"מ. והמדובר במס' קידושין שם על עובדי ע"ז רח"ל, בנים משחיתים, זרע מרעים, ועליהם אומר הקב"ה שהם בני א-ל חי! ועי' מהר"ל שם באריכות נפלאה. והבן. ואם כל אחד מהחרדים בא"י ובאמריקה היו מקרבים יהודי אחד לתורה ולמצוות, וכ"ש שנים ושלשה יהודים, הרי היו נוספים לכרם התורה והמצוה מיליוני יהודים ממש, והיו מצילים אותם וכל ב"ב עד סוף כל הדורות מכליון רוחני וגשמי רח"ל. והבטיחה תורה שישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין כדברי הנשר הגדול בהלכות תשובה פ"ז.

והלואי וכת"ר שליט"א הי' הולך לשבוע אחד להתאבק בעפר רגליהם של שלוחי רבינו ז"ל, והי' רואה אהבת ישראל מהי, מסירת נפש מהי, יראת שמים מהי, דביקות בה' מהי, דביקות בתורה מהי, דביקות במצות מהי, והעיקר, היה רואה דרך סלולה וישרה לרומם מיליוני אחבנ"י שליט"א לדבר ה' זו הלכה, ולהביא קץ לגלותנו המר, ונעלה לציון ברנה, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל.

יא. אמרו חז"ל שאין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים. ביררתי אצל אחד מהרבנים החשובים שי' בפיטסבורג, וסיפר לי, שכל הסיפור על ברית מילה או קריאת השם באותו מקום שבו נהרגו הקדושים הי"ד וענין דמשכב כו' לא היה ולא נברא. (ולהעיר בדרך אגב: אפילו אם היה זה נכון, הרי מובן שגם תינוק שלדאבוננו גדול במצב בלתי רצוי, הרי מחוייב בברית מילה, ואין עבירה מכבה מצוה. וגדולה מילה שנכרתה עלי' י"ג בריתות נאמר על כל ברית מילה של כל תינוק יהודי מבלי הבט על שאר הדברים מסביב). וראה זה פלא: כשמישהו נכשל ח"ו וח"ו לדבר סרה על בניו של הקב"ה, הנה נכשל גם בלשון הרע ומוציא שם רע באופן חמור מאד, וכבר ידוע בערכין טו, מה שאמרו חז"ל ששקול לה"ר כנגד כו'.  

ובזה אקצר ואסיים בכבוד ובברכה, ועם כת"ר רב הסליחה, ואת והב בסופה, ובמהרה בימיו ובימינו תושע יהודה וירושלים וכעב תעופינה גו' בב"א, והרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו, שמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה, אכי"ר.

יוסף יצחק יעקבסאהן
פה מאנסי, נ"י

2187views
Class Summary:
מכתב אודות היהודים שנרצחו ב״עץ חיים״, בפיטסבורג, פנסילבניה, בשבת פרשת וירא, י״ח חשון, תשע״ט (אוקטובר, 27, 2018).